Konevitsa ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on KONEVITSA r.y. ja kotipaikka Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoitus on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Konevitsan luostarin aineellista ja henkistä elämää sekä tulevaa kehitystä. Toiminta tapahtuu luostarin kanssa yhteistyössä, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispan ja Pietarin ja Laatokan metropoliitan siunauksella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen luostariin pyhiinvaellus– ja y.m. matkoja sekä kehittää tähän liittyvää palvelutoimintaa saarella. Lisäksi yhdistys yhdessä luostarin kanssa järjestää jäsenilleen kursseja, vapaaehtoisuuteen perustuvia tutkimus- ja työleirejä sekä on mukana kehittämässä luostariin peruselinkeinotoimintaa ym. tuotantoa saarella.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia, hankittuaan asianomaisen luvan, sekä harjoittaa tiedotus– ja julkaisutoimintaa luostaritradition ja pyhiinvaellustietouden edistämiseksi myös yhteistyössä vastaavien muiden järjestöjen kanssa.

Yhdistyksellä voi olla toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ja yhdistykset. Yhdistyksen jäsenistä yksi kolmasosa (1/3) saa olla ulkomaalaisia. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi erottaa yhdistyslain 14 §:n perusteella jäsenen yhdistyksestä. Vastaavasti voi myös jäsen erota yhdistyksestä.

Kunniajäsenikseen yhdistys voi vuosikokouksessa tehdyllä päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenehdokkaan tai -ehdokkaat vuosikokoukselle esittää hallitus.

Jäsenten tulee suorittaa yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä suorittaneilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus.

Yhdistyksellä voi olla paikallisia alaosastoja.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta niin, että kolme (3) jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Hallitukseen kuuluu varsinaisten jäsenten lisäksi Konevitsan luostarin varajohta­ja itseoikeutettuna. Varajohtajalla on hallituksen kokouksissa puheoikeus.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sa­moin hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi myös asettaa juoksevia asioita hoitamaan keskuudestaan työvaliokunnan.

Hallituksen kutsuu koolle joko puheenjohtaja tai tarvittaessa varapuheenjohtaja kirjallisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on paikalla.

Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

5 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteerin kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakerto­mus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosi-kokousta.

 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vii­meistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjalli­sena kullekin jäsenelle tai ilmoituksella hallituksen määräämissä lehdissä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähin­tään kymmenes (1/10) osa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten.       

Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämi­sestä.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöl­lä.

8 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1)           kokouksen avaus

2)           kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3)           valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkista­jaa

4)           hyväksytään esityslista

5)           esitellään yhdistyksen kuluneen vuoden toimintakertomus

6)           esitellään yhdistyksen kuluneen vuoden tilikertomus ja tilinpäätös

7)           kuullaan tilintarkastajien lausunto

8)           vahvistetaan tilinpäätös

9)           päätetään vastuuvapaudesta

10)         hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

11)         päätetään jäsenmaksun suuruudesta

12)         hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio

13)         päätetään kunniajäsenistä

14)         valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohta­jana

15)         valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten kolmen (3) tilalle

16)         valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varamies

17)         käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

18)         kokouksen päätös

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kui­tenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi, tehköön kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii määritellä kantansa siihen.

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kolme neljäsosa (3/4) äänten enemmistö.

10 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kolme neljäsosa (3/4) äänten enemmistö.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta tai sitä lähinnä palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.